Hovedseksjon

Vår profil

Bilde av Trasopelever som danner et hjerte ute i skolegården.

På Trasop skole skal alle føle tilhørighet og trygghet, gjennom å vise hverandre respekt og toleranse. Elevene skal ha meningsfull læring ut fra individuelle behov. Skolens pedagogiske personale er organisert i klassetrinnsteam. Denne organiseringen – kombinert med bruk av ulik læringsarena og læringsmetoder – og i tett samarbeid med ansatte i AKS, sikrer god utnyttelse av skolen ressurser.

På Trasop skole er det et lag som samarbeider om elevenes oppvekst og opplæring. Sammen med alle ansatte i skole og AKS, samarbeider vi godt med helsetjenesten, nærmiljøet og foresatte. Et godt og konstruktivt samarbeid mellom skole og hjem er viktig for skolens arbeid med elevenes læringsmiljø.

Alle skal lære. Alle skal mestre.

På Trasop skole skal vi være robuste i skolehverdagen og alle skal føle tilhørighet til skolen, klassen og trinnet de går på. Alle elever skal føle seg inkluderte og det skal legges til rette for tilpasset opplæring i alle klasser og i alle fag. På Trasop skal elevene ha det trygt, samarbeide, undre seg og oppleve mestring. De skal møte trygge og rause voksne.

De voksne skal ha en felles praksis og forståelse for læring som gir elevene et godt grunnlag for å mestre livene sine gjennom solide grunnleggende ferdigheter. Elevene skal oppleve voksne som modellerer i læring og utdanning. Sammen skal vi utvikle forståelse for andre mennesker, bakgrunner, og utvikle skaperglede, kritisk tenkning og nysgjerrighet. Elevene skal få kompetanse i fagene og se sammenhenger på tvers av fag. Ansattes handlinger er alltid til elevenes beste.

Medvirke på skolehverdagen

Elevene på Trasop skole skal få medvirke på skolehverdagen. De skal bli hørt og de skal øve på å ta ansvar for sine handlinger. De skal få utvikle egne evner, sin egen personlighet og få støtte til å danne seg et godt selvbilde. Vi skal jobbe systematiske videre med innføringen av læreplanen 2020.

Arbeidet med læreplanen skal handle om å få en felles forståelse og tolkning av verdier, prinsipper, begreper og læringsmål i læreplanen. Vi skal styrke profesjonsfellesskapet og videreutvikle en praksis som reflekterer hovedområder i læreplanen. Elevene skal jobbe i ulike perioder med de tverrfaglige temaene, elevmedvirkning og i ulike læringsarenaer. Arbeidet i de ulike periodene skal fremme elevens læring og trivsel. Det skal hjelpe elevene til å se sammenhenger på tvers av fag og det skal skape relevans for elevene.

De neste årene skal skolen videreføre god systematikk for arbeid med skolemiljøet og på de fem grunnleggende ferdigheter i undervisningen. Skolen vil ha hovedfokus på å utvikle ferdigheter innen lesing, skriving og regning i begynneropplæringen.

Arbeidet med «Trasop-laget» videreføres og med et godt samarbeid med foresatte, FAU, eksterne samarbeidspartnere og elevrådet vil vi sikre å være en skole der alle opplever å lære og alle opplever å mestre.

Trasop skoles flotte logo. En blomst hvor det står skrevet Trasop skole inni.