Vår profil

Banner

Et godt sosialt miljø er en viktig forutsetning for god læring. Hver eneste dag arbeider skolen for å lære barna gode sosiale ferdigheter. Læring, mestring , elevmedvirkning og trygghet er hovedelementene i Trasop skoles visjon. Vi er stolte av våre kunnskapsrike, lærevillige og engasjerte elever, og skolen har et høyt kvalifisert lærerpersonale og en trygg og stabil Aktivitetsskole. Sammen legger vi vekt på at alle elever skal oppleve et trygt lærings- og skolemiljø, hvor gode relasjoner både elevene imellom og mellom elever og ansatte står sentralt. Alle skal lære og  alle skal mestre. I arbeidet med implementeringen av ny læreplan, LK20, jobber vi på Trasop skole i perioder. Periodene har ulike navn, men alle har fokus på de tre tverrfaglige emnene: folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Skolen skal være et godt og trygt sted for våre elever hvor de blir hørt, sett, inkludert  og opplever tilhørighet i et Trasop fellesskap. Et positivt foreldresamarbeid skapes også med engasjerte foresatte. Vi tar ansvar for hverandre og fellesskapet, og på Trasop er det et hjerte for alle og en plass til alle. Ved siden av Osloskolens felles satsningsområder knyttet til gode grunnleggende lese, skrive og regneferdigheter, har skolen det siste året satset IKT og digitale ferdigheter. Vi ønsker også å være en skole som er opptatt av å gi elevene våre gode kulturopplevelser. Arrangement i regi av Den kulturelle skolesekken, skolens årlige musikal på 5 trinn, flotte lokaler for kunst, håndverk, teknologi, design og musikk er viktige tiltak.Kor og korps har også en viktig rolle i skolekulturen. Skolen har et fint skolebibliotek og fra 2021 et nytt og mer moderne naturfagsrom.  

Vi ønsker at Trasop skole skal være:

  • en skole som gir meningsfull læring
  • en skole hvor alle føler trygghet og tilhørighet
  • en skole hvor alle viser respekt og toleranse for hverandre
  • en skole som legger vekt på et godt og konstruktivt samarbeid skole/hjem
Hjerte