Hovedseksjon

Driftsstyret

Lærere på læreværelse

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen:

 • å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
 • å legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
 • å gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
 • å legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk

 

Hovedoppgaver for driftsstyret

 • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
 • å vedta strategisk plan for skolen
 • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
 • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
 • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

 

Driftsstyrene i grunnskoler med bare barnetrinn har følgende sammensetning:

 • to foreldre
 • to ansatte
 • tre eksterne

Politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre

Osloskolens standardreglement for driftsstyrene.