Driftsstyret

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å:

 • styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
 • legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
 • gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
 • legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk

Hovedoppgaver for driftsstyret

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. Hovedoppgavene er å ha ansvar for:

 • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
 • å vedta strategisk plan for skolen
 • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
 • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
 • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

Driftsstyrene i grunnskoler med bare barnetrinn har følgende sammensetning:

 • to foreldre
 • to ansatte
 • tre eksterne

Vi viser for øvrig til Oslo-skolens Standardreglement for driftsstyrene.

Driftsstyrets medlemmer

Medlemmer 

Foresatte:

Geir S. Sagvolden (leder): geirsa@gmail.com 

Annette Grymyr (nestleder): annettegrymyr@gmail.com 

Ansatte:

Anita Hjelmhaug Kalløkken: anita.kalløkken@osloskolen.no

Ingvild Andraa: ingvia0711@osloskolen.no 

Eksterne:

Trygve Ellingsberg: tellingsberg@gmail.com

Tore Anton Wiik: torewiik@gmail.com 

Sverre Worum: sworum@online.no

 

Varamedlemmer

Foresatte:

Ellen Hoogerwerf: ellen.hoogerwerf@gmail.com.

Øystein Brenna: oystein.brenna@gmail.com 

Tony  Frontieri: paul.fronteri@gmail.com

Ansatte:

Diana Alvirovic: diana0203@osloskolen.no 

Ilse Marie Opsahl: ilopa001@osloskolen.no

Eksterne:

Liv Tveit Skaanes: livskaanes@live.no 

Bjørn Strøm: bjorn.strom@tine.no 

Ina Thorsen