Driftsstyret

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å:

 • styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
 • legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
 • gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
 • legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk

Hovedoppgaver for driftsstyret

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. Hovedoppgavene er å ha ansvar for:

 • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
 • å vedta strategisk plan for skolen
 • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
 • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
 • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

Driftsstyrene i grunnskoler med bare barnetrinn har følgende sammensetning:

 • to foreldre
 • to ansatte
 • tre eksterne

Vi viser for øvrig til Oslo-skolens Standardreglement for driftsstyrene.

Driftsstyrets medlemmer

Medlemmer 

Foresatte:

Morten Hovet: mo-hovet@online.no 

Linn Ekdal-Gomes: linn.ekdal-gomes@ruter.no 

Ansatte:

Anne Hallgren: anne.hallgren@ude.oslo.kommune.no 

Anita Hjelmhaug: anita.hjelmhaug@osloskolen.no

Eksterne:

Trygve Ellingsberg: tellingsberg@gmail.com

Siri Ulleberg: ulleberg@fpu.no

Sverre Worum: sworum@online.no

 

Varamedlemmer

Foresatte:

Geir S. Sagvolden: geirsa@gmail.com

Hege Løvbak: hege.lovbak@gmail.com

Lars Laate: larslaate@yahoo.no

Ansatte:

Ingvild Andraa: ingvia0711@osloskolen.no

Ilse Marie Opsahl: ilopa001@osloskolen.no

Eksterne:

Tom Haugstad: tomhaugstad@vikenfiber.no

Roar Gravdahl: roar.gravdahl@gmail.com

Eva Victoria Reynolds: evavictoriareynolds@gmail.com