Permisjonsreglement

banner av skolen

Trasop skole følger Oslo kommunes reglement for permisjon i grunnskolen. Det er rektor som behandler alle permisjonssøknader. Det er viktig at dere søker skolen om permisjon før dere bestiller ferieturer eller legger planer for andre aktiviteter. Det innvilges ikke permisjon for mer enn 10 skoledager pr. skoleår.

Slik søker du om permisjon for ditt barn

  1. Skriv en kortfattet søknad
  2. Send søknaden til skolens postmottak: postmottak@ude.oslo.kommune.no, senest 2 uker før ønsket fri. Husk å merke med Trasop skole i emnefeltet

Svar på søknaden om permisjon er et enkeltvedtak. Vedtaket kan påklages med en klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt brevet. En eventuell klage må være skriftlig begrunnet, og sendes skolen for videre saksgang.

 

Oslostandard for permisjonssøknader

  • I skolenes forsvarlighetsvurdering skal både elevens innsats og prestasjoner vektlegges
  • Det skal normalt ikke gis permisjon til elever med udokumentert fravær fra opplæringen
  • Det skal ikke gis permisjon til dager/tider der skolen gjennomfører prøver og vurderingssituasjoner som er oppført i skolens termin-/fagplaner
  • Det skal som før normalt ikke innvilges permisjon til ferie og/eller treningssamlinger
  • Skolen kan, etter en individuell skjønnsmessig vurdering, innvilge permisjon til deltakelse i spesielle arrangementer og markeringer som f.eks.; politisk arbeid, organisasjonsarbeid, familiebegivenheter, idrettslig og kulturell konkurranse/stevne på høyt nivå