Ordensreglement

skolelogo

Dette reglementet er hjemlet i "Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Osloskolen", fastsatt av byråden for oppvekst og kunnskap 3. juli 2018, med hjemmel i lov 17.07.1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 9A-10 og bystyrevedtak av 17.06.2015 sak 184/15 og byrådsvedtak av 06.10.2015 sak 1087/15. Det nye ordensreglementet erstatter nåværende reglement og trådte i kraft fra 1. august 2018.

Forskrift om reglement for orden og oppførsel

Reglement for orden og oppførsel

Reglementet for skolen vår er en lokal presisering/supplement til ny forskrift om reglement for orden og oppførsel i Oslo-skolen. Reglementet skal bidra til å oppfylle Oslo-skolens målsetting om et arbeids- og læringsmiljø preget av ro, orden, respekt og faglig konsentrasjon. 

 

Dette skal du gjøre:

 1. Vise ansvar, omsorg og respekt for alle i skolesamfunnet uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m.
 2. Følge PALS – reglene.
 3. Prøve å gi hjelp til den som trenger det, både i timene, i friminuttene og på skoleveien.
 4. Ha med nødvendig utstyr.
 5. Gjøre skolearbeid/lekser til avtalt tid.
 6. Møte presis og forberedt til timer og avtaler.
 7. Være ute i friminuttene.
 8. Oppholde deg innenfor skolens områder i skoletiden, hvis ikke annen tillatelse er gitt.
 9. Holde god orden rundt egen arbeidsplass og i fellesområder.
 10. Ta godt vare på skolens skolemateriell, inventar og bygninger.
 11. Hvis du har med mobiltelefon, smartklokker eller annet elektronisk utstyr, skal dette ligge avslått i sekken.
 12. Vise nettvett og følge skolens regler for bruk av datamaskiner.

Husk:

 • Penger og verdisaker (medregnet mobiltelefoner, smartklokker og annet elektronisk utstyr) tas med til skolen på eget ansvar.                     
 • Sett deg inn i skolens anbefaling vedr. sykling til skolen.
 • Ballspill og aking foregår på avtalte steder.
 • Eleven må ha med skriftlig melding fra foresatte første dag eleven er tilbake på skolen etter et fravær. Skolen skal ha beskjed fra de foresatte dersom eleven blir fraværende utover 3 dager.
 • Søknad om skolefri bør så sant det er praktisk mulig foreligge 3 uker før fri ønskes og før forpliktende avtaler inngås. Bruk søknadsskjema som foreligger på skolens hjemmeside. Skolen følger Oslostandarden for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen.

Alle har ansvar for skolen og hverandre

Dette skal du ikke gjøre:

 1. Forstyrre undervisningen eller andre medelever sitt arbeid. 
 2. Banne, slåss eller forstyrre leken for andre.
 3. Mobbe eller plage andre - Trasop skole er mobbefri sone.
 4. Kaste snøball, bortsett fra på anviste plasser mot oppsatt blink.
 5. Ha med mineralvann og godterier til skolen på vanlige dager, men kun etter avtale med lærer ved spesielle anledninger. Dette gjelder også tyggegummi.
 6. Sykle i skolegården i skoletiden fra klokken 07.30 til 17.00.
 7. Bruke tobakk, alkohol eller narkotika.
 8. Ha med eller bruke noen form for våpen eller farlige gjenstander på skolen.
 9. Utøve hærverk på skolens bygninger, eiendom eller eiendeler.
 10. Bruke rulleskøyter eller skateboard til/fra/på skolen.

Mulige sanksjoner:

 1. Møte opp før skoletid for å forhindre krenkende atferd/mobbing av medelev på skolevei.
 2. Sitte igjen etter skoletid for å forhindre krenkende atferd/mobbing av medelev på skolevei.
 3. Opphold på begrensende områder av skolens areal inne eller ute.
 4. Tett oppfølging av elev/elever for å forhindre krenkende atferd av medelev.
 5. Bortvise eleven fra undervisningen for enkelttimer eller resten av dagen.
 6. Få begrenset tilgang til bruk av skolens datamaskiner.
 7. Beslag av farlige gjenstander.
 8. Mobiltelefoner, smartklokker og annet elektronisk utstyr skal oppbevares avslått i sekken i skoletiden. Som et ordensmessig tiltak, kan mobiltelefoner oppbevares av lærer på anvist plass i klasserommet resten av undervisningstimen.
 9. Pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å ta igjen tapt arbeid og/eller rette opp skader som eleven er ansvarlig for.
 10. Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr, kan elevens foresatte bli erstatningsansvarlige. Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell.
 11. Midlertidig eller permanent gruppebytte.
 12. Midlertidig eller permanent skolebytte.
 13. Ved ugyldig fravær vil skolen tilskrive hjemmet og innkalle foresatte til samtale om elevens fravær innen en uke. Eventuelt kan det foretas hjemmebesøk. Ugyldig fravær kan bli meldt barnevernet som omsorgssvikt. (Opplæringsloven § 15-3). Dersom det ikke oppnås kontakt med foresatte kan skolen kontakte arbeidsgivere, Utdanningsetaten, NAV, politi og andre aktuelle samarbeidspartnere for å løse saken.
 14. Straffbare forhold blir anmeldt til politiet. Dette kan også bli aktuelt dersom en elev holdes borte fra skolen uten gyldig grunn.

Hva skjer når ordensreglene ikke overholdes:

Skolen skal involvere foresatte når det er nødvendig å informere om eller reagere på brudd på reglementet for orden og oppførsel.