Rektor har ordet

Vi ønsker at Trasop skole skal være:

  • En skole som gir meningsfull læring
  • En skole hvor alle føler trygghet og tilhørighet
  • En skole hvor alle viser respekt og toleranse for hverandre 
  • En skole som legger vekt på et godt og konstruktivt samarbeid skole/hjem

Velkommen til Trasop skoles hjemmeside. Gjennom hjemmesiden vår prøver vi å gi dere muligheten til å bli bedre kjent med den flotte skolen vår, både gjennom praktisk informasjon og gjennom små glimt fra skolehverdagen her på Trasop. Ta gjerne kontakt med skolen hvis dere har ønsker om hva vår hjemmeside bør inneholde.

Skoleåret 2019/2020 vil skolen ha ca. 729 elever og vi er til sammen ca. 100 ansatte på Trasop skole.

Vårt mål er at elever, foresatte og ansatte skal møte et inkluderende og trygt skolemiljø med faglig høy standard der elevens læring og utvikling står i sentrum.

  • Vi har en flott og stor skolegård med mange aktivitetsmuligheter for både store og små elever.
  • Skolen har et meget velutstyrt bibliotek og bibliotekar ansatt i full stilling.
  • Sammen med skolens nærmeste nabo, Østmarka, gir biblioteket og datarommet oss varierte pedagogiske muligheter.

Et godt sosialt miljø er en viktig forutsetning for god læring. Trasop skole startet høsten 2006 opp med det skoleomfattende tiltaksprogrammet PALS. Hver eneste dag arbeider skolen for å lære barna gode sosiale ferdigheter. Alle elever på Trasop skal vite at mobbing/krenking IKKE lov. Konflikter skal løses ved at vi prater sammen, ikke ved hjelp av vold. Både ute i friminuttene og inne i klasserommene blir elevene oppfordret til å be voksne om hjelp hvis de ikke klarer å
løse en evnt. konflikt alene. Viktig er det også at de lærer at det ikke er å sladre hvis man sier fra til en voksen om mobbing/plaging. Det er viktig at skole og hjem arbeider sammen om dette, derfor ønsker skolen at skole-/klassemiljø og PALS er tema på alle foreldremøter. Likeledes oppfordres alle foresatte til å ta kontakt med skolen hvis de hører om barn på Trasop skole som blir mobbet/plaget - dette enten det gjelder egne eller andres barn.

Trasop skole ønsker et godt og konstruktivt samarbeid med  foresatte og skolens ulike samarbeidsorganer. Dette er meget viktig for at den enkelte elev skal ha det trygt og godt på skolen, nå faglige mål og utvikle gode sosiale ferdigheter. Det avholdes to foreldremøter pr. år i alle klasser. I tillegg inviteres de foresatte til to utviklingssamtaler per år per elev. 
Til slutt vil jeg oppfordre alle foresatte til å ta kontakt med skolen hvis dere har spørsmål, store eller små!

Skoleåret 2019/2020

rektor