Veiledet lesing

Bokstabel

Hva er veiledet lesing?

 • En undervisningsmetode som gir elevene en tilpasset og strukturert leseopplæring.
 • En arbeidsøkt som er kort og alltid med et klart mål.
 • En undervisningsmetode som gir hver enkelt elev mulighet til å utvikle seg ut fra sitt eget ståsted.
 • En undervisningsmetode der kjernen er å tenke, snakke og lese seg gjennom teksten.

 • En undervisningsmetode der målet er å utvikle elevers evne til å utvikle lesestrategier slik at de kan lese nye tekster med forståelse og respondere på dem kritisk.

 

Hva er veiledet lesing på Trasop skole?

 • I veiledet lesing deles elevene i grupper ut fra interesser og kompetanse.
 • Elevene og læreren sitter i en liten gruppe på fem-seks elever slik at alle ser hverandre.
 • Det arbeides gjerne med småbøker eller tekster i ulike sjangre.
 • Alle elevene og læreren har samme tekst foran seg, og læreren veileder elevene gjennom tekstene.
 • Målet for økta med veiledet lesing kommuniseres tidlig, og gjentas flere ganger.
 • Læreren aktiverer forkunnskap, og elevene får assosiere fritt rundt temaet før lesingen starter. Dermed oppnår man en undervisningssituasjon som ikke er basert på enveiskommunikasjon, og som er veldig motiverende for både elevene og læreren.
 • Man avslutter økta ved å se tilbake på målet for lesingen og reflekterer over hva elevene har lært.

Det er vanlig å ha en whiteboard eller en flipover med i veiledningen, hvor målet står skrevet og hvor viktige momenter som kommer fram underveis blir skrevet.

Veiledet lesing brukes også i arbeidet med fagtekster.

 

Veiledningens ulike faser

 • Førlesefasen/motivasjonsfasen - skape førforståelse for teksten, aktivisere ordforrådet, snakke om forsidebildet og tittel. I denne fasen leses det høyt. Læringsmål presiseres.
 • Lesefasen - arbeide med leseforståelse, lesestrategier, virkemidler, ledetråder (meningsbærende, strukturelle, ortografiske og fonologiske) tabeller, illustrasjoner, ord, begreper i tråd med kompetansemål i Kunnskapsløftet. Elevene får lese enkeltvis.
 • Etterarbeidsfasen/ oppsummering og refleksjon - snakke om teksten og strategiene som er brukt, elevene viser gjennom lesing, samhandling og kommunikasjon om de har nådd læringsmålet, forstår det de har lest og bruker nye ord og begreper.