Les og Regn i AKS

I nært samarbeid mellom utdanningsetaten og skolen, skal AKS gjennom lekende læring ha fokus på aktiviteter som styrker elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning, samt styrke elevenes sosiale ferdigheter. Gjennom tett samarbeid med lærerne på 1.-4.trinn skal vi arbeide for å skape en sammenheng mellom skole og AKS.


Utdanningsetaten har tidligere prøvd ut prosjektet og skoleåret 2018-2019 får Trasop AKS gleden av å delta. Prosjektgruppen består av Assisterende rektor, avdelingsleder for AKS, en baseleder på AKS og en lærer fra 2. trinn. Øverste ledere for prosjektet er områdedirektør og rektor.

Praktisk gjennomføring av prosjektet

Aktivitetsskolen vil tilby læringsstøttende aktiviteter i tråd med skolens årsplan. Vi vil ha fokus på lek og læring og følge opp skolens arbeid i etterkant.
Læringsstøttende aktiviteter er aktiviteter som støtter opp om skolens arbeid med fag og ferdigheter, de er planlagte og har tydelige læringsmål, har tidsmessig og tematisk sammenheng med skolen. Læringsstøttende aktiviteter skal være lekpreget og lystbetonte, de skal være en repetisjon for overlæring og være kvalitetssikret i samarbeid med skolen.

Aktivitetsskolen sender ut ukeplaner på e-post hver uke hvor aktivitetstilbudet står påført. De fleste aktiviteter er frivillige for elevene å delta på, det vil det fortsatt være. En stor del av aktivitetene vil likevel være spontane aktiviteter ute og inne. Det skal være fokus på at aktivitetene er lekpregede og ikke oppfattes som en forlengelse av skoledagen for elevene. Gjennom frilek lærer barn å takle daglige utfordringer. Vi voksne kan arbeide for å styrke elevenes sosiale kompetanse gjennom blant annet å bidra til konfliktløsning, sette ord på følelser og behov, samt bruke ord og begreper i samtale med elevene.

Elev som leser.